نرم کننده البسه وایا:

مایع نرم کننده وایا با دارا بودن درخشان کننده نوری نرمی ودرخشندگی اولیه را به کلیه انواع پارچه های قابل شستشوبرمیگردد.اتورا آسان و مانع جرقه زدن وسائیدگی شده دوام بیشتری به آنها می دهند.

ترکیبات:

سورفکتنت های کاتیونی (کواترنری آمونیوم کامپاند)،نان آیونیک یا کاتیونیک سورفکتنت،درخشان کننده نوری،اسانس،رنگ،نگهدارنده های مجاز، آب